Privacyverklaring

Belangrijke informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met OPTiMUM V.O.F. Daarom zorgen we er voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: het bemiddelen van interimmanagers, trainers, adviseurs en projectleiders naar nieuwe opdrachten en het verzorgen van trainingen. Zonder uw gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Uw rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten:

 • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. U mag uw toestemming intrekken en u kunt een verzoek indienen via optimum@optimum.nl om al uw gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.
 • Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Als u opdrachtgever bent van OPTiMUM V.O.F. of als interimmanager, projectleider, trainer of adviseur voor OPTiMUM V.O.F. werkzaam bent of bent geweest hebben wij een aantal gegevens geregistreerd die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren of contact met u te kunnen opnemen.

Van onze opdrachtgevers worden gegevens verzameld en opgeslagen die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdrachten. Deze gegevens worden nooit gedeeld met anderen tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 • Naam organisatie
 • Postcode, vestigingsplaats(en) en huisnummer(s)
 • Naam of namen van de contactpersoon/personen
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Overeenkomst van opdracht (het contract)
 • Urenstaten en facturen
 • Gegevens en documenten die door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld
 • Gegevens en documenten die worden opgesteld tijdens het uitvoeren van de opdracht

Van interimmanagers, projectleiders, trainers of adviseurs die via OPTiMUM V.O.F. worden ingezet bij opdrachtgevers worden gegevens verzameld en opgeslagen die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdrachten en afhankelijk kunnen zijn van het screeningsbeleid van de opdrachtgever:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode, woonplaats en huisnummer
 • Cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen
 • Beschikbaarheidsdatum als interimmanager, projectleider, trainer of adviseur
 • Recent uittreksel KvK
 • Btw-nummer
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Formulier vaststelling identiteit
 • Urenstaten en facturen
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vakregister(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens 1 jaar, zodat we u kunnen benaderen bij opdrachten of vacatures. Na dit jaar vragen wij u opnieuw om toestemming om uw gegevens nog een jaar te bewaren of we anonimiseren uw gegevens. Als u opdrachtgever bent van OPTiMUM V.O.F. of een opdracht voor ons hebt uitgevoerd, zullen wij de gegevens 7 jaar bewaren. Daarna worden zowel de digitale als de analoge gegevens verwijderd/vernietigd.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens, na voorafgaande toestemming per mail, met potentiele opdrachtgevers. Gegevens van opdrachtgevers worden met niemand gedeeld, tenzij de opdrachtgever als referent hiervoor toestemming heeft gegeven.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Als u via OPTiMUM V.O.F. een interimopdracht, projectopdracht, training of een adviesopdracht gaat vervullen, dan houden wij een actueel dossier bij. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij uw aanmelding kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het screeningsbeleid van de opdrachtgever:

 • Recent uittreksel KvK
 • BTW nummer
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Formulier vaststelling identiteit
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vakregister(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten

Tenslotte

Als u ons meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Mocht u meer informatie willen over ons privacybeleid en de uitvoering van dat beleid, kunt u contact met ons opnemen via optimum@optimum.nl .

OPTiMUM heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

OPTiMUM V.O.F.

1 mei 2018

Gewijzigd: 21 juni 2021